Транспортне услуге на водотоцима II реда на територији града Београда, редни број набавке КУ-II-18/20.