Регулација водотокова које пресеца траса аутопута Е-763

Предузеће ЈВП „Београдводе“ је извршило регулацију водотокова које пресеца траса аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, на потезу од Обреновца до Уба на дужини од око 26,20 км.

Пропуст кроз насип реке Колубара 16+500км аутопута Е-763:

Пројектом је предвиђено да се атмосферска вода испушта у реку Колубару, кроз насип у зони сепаратора, чиме би се онемогућило задржавање воде на простору ретензије и тако спречило плављење простора око аутопута.

Пропуст кроз насип реке Тамнава 25+356км аутопута Е-763:

Завршено је: излив кишне канализације кроз насип реке Колубаре, 16+500км аутопута Е-763, Тамнава 25+356 аутопута Е-763 и Тамнава 31+292 аутопута Е-763.

Пропуст кроз насип реке Тамнава 31+292км аутопута Е-763: