Постављање решетке на Жарковачкој брани

У оквиру Програма управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама другог реда на територији града Београда у 2020.години, утврђеног од стране града Београда, ЈВП “Београдводе” извршило је, због дотрајалости, промену решетке на таложнику, изграђеном на уливу Железничке реке у колектор.

Железничка река протиче кроз насеље Железник , ГО Чукарица и на стационажи км 1+800 се уводи у колектор “Железник – Сава”, којим се улива у реку Саву. На уливу реке у колектор изграђен је таложник и челична решетка која се редовно чисти како не би долазило до запуњења истих и преливања Железничке реке у старо корито, чиме би се оптеретио рад ЦС Макиш.