Санација водотока Језерац, општина Гроцка

ЈВП “Београдводе” је завршило радове на санацији водотока Језерац, од км 0+000 до км 1+049,93, прва фаза радова од км 0+778,02 до км 1+049,93 –  државни програм обнове, односно, хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода, на водотоцима другог реда, оштећених од поплавама изазваним елементарним непогодама у Мају и Јуну 2018. године.

Стање водотока након поплавног таласа са приказом оштећења:

Водоток након извршених радова, санације и довођења у функционално стање: