Радови на уређењу корита Kланичког потока од km 0+000 до km 0+960, ГО Младеновац

Кланички поток – лева притока Великог Луга, Младеновац. Врши се редовно одржавање нерегулисаног дела од km 0+000 до km 0+200.