Радови на уређењу старог корита канала Купинац, од km 0+000 до km 0+850 – Градска општина Обреновац

Радови на уклањању биљне вегетације, чишћењу и измуљењу корита, одвозом материјала и разастирању.

Канал Купинац егзистира као отворени колектор на целом свом току, који почиње у насељу Рвати (индустријској зони Обреновца), пролази кроз насељени део Обреновца и даље кроз мелиоративно подручје и непосредно испред ЦС ʺЗабрешке ливадеʺ се улива у Главни канал. Примарна улога канала је у сакупљању површинских вода. Канал Купинац који делом пролази кроз урбани део насеља Обреновац, поред поменуте улоге, има и улогу у прикупљању подземних дренажних вода из централног подручја насеља Рвати који уједно представља и најнижи урбани део у сливу канала Купинац, у коме се нивои подземних вода региструју непосредно испод површине терена. У сливу поменутог канала налази се и насеље Девета нова, које је лоцирано на нижем терену испод високе терасе, које је у дужем периоду године, као и нижи део насеља Рвати, угрожено високим нивоима подземних вода. Вода прикупљена каналима Купинац, Стара Тамнава и каналима за заштиту мелиоративног подруцја Забрешке ливаде се преко постојеце ЦС ʺЗабрешке ливадеʺ испушта у реку Колубару.