Радови на уређењу потока Степашница у Умци (200м)

Изведени су геодетски радови, припремни радови и земљани радови са одвозом материјала и црпљењем воде.

Поток Степашница у Умци, 1+000 – 3+398 – налази се на ГО Чукарица, насеље Умка, десна је притока реке Саве. Регулација бујичног водотока на стационажи од km 1+000 до km 3+398 урађена је каменом облогом.