Радови на Железничкој реци, градска општина Чукарица

Извођење радова на уливу Железничке реке у колектор – чишћење решетке и таложника, измуљавње и уређење корита

Железничка река протиче кроз насеље Железник, на општини Чукарица. На стационажи km 1+800 (7+403 до 7+451) се уводи у колектор “Железник – Сава”, којим се улива у реку Саву. На уливу Железничке реке у колектор, изграђени су таложник и челична решетка, које се редовно чисте, да не би долазило до запуњења истих и преливања Железничке реке у старо корито, чиме би се оптеретио рад ЦС “Макиш”.