Потока Сенаја, ГО Младеновац

ЈВП “Београдводе” је почело са радовима на редовном одржавању потока Сенаја, ГО Младеновац.

У оквиру радова је урађена сеча биљне вегетације, уклањање наноса из потока багером, уређење приступног пута булдозером, одвоз наноса и комуналног отпада из потока.

Радoве финансира Секретаријат за привреду кроз редовни Програм одржавања водотока II реда за 2023.годину.