Канали К 2 и К 2-5, радови на довођењу у функционално стање, општина Обреновац

Хидромелиорациони канали “К 2” и “К 2-5” се налазе на територији МЗ Звечка, на општини Обреновац.

У протеклом периоду је интезивно рађено на њиховом довођењу у функционално стање. Извршени су радови на чишћењу и измуљењу предметних канала.

Карактеристична фотографија која показује, колики је степен замуљења, тј. како је изгледао један од предметних канала пре започетих радова.

Фотографије које су сачињене током извођења радова.

Фотографије каналске мреже након извођења радова, које приказују канале у потпуно функционалном стању након чишћења, измуљења и отварања пуног протицајних профила.