Сервисирање кранских косилица NEVA и BRK са радним алатима, број јавне набавке ОУ-10/20