Уклањање пловила – по налозима за извршење решења Секретаријата за инспекцијске послове, број јавне набавке ЈНМВУ-11/19