Грађевински радови у водопривреди – извођење радова на изградњи плочастог пропуста отвора 4 m на ободно-гравитационом каналу ,,Грабовац“ на km 11+120, редни број јавне набавке КР-II-26/19