Транспортне услуге на водотоцима II реда на територији ГО Младеновац, број јавне набавке КУ-II-11/18