Транспортне услуге на водотоцима II реда на територији града Београда, број јавне набавке КУ-II-19/17