Сервисирање и одржавање машине за кошење са троделним краном ,, Берки модел 3810 “са припадајућим мулчером и косачицом , број јав.набавке ОУ-8/17