Електромашински радови – отклањање уочених недостатака приликом ревизије трафо станице G-124 Гроцка, број јавне набавке КР-II-29/17