Управљање водама

– Редовна одбрана од поплава за реку Саву се уводи при читању на летви од  500 цм односно при коти 73,28 мнм. Мерно место за Београд је водомерна летва код капетаније. Кота „0“ износи 68,28 мнм.

 Редовна одбрана од поплава за реку Дунав се уводи при читању на летви од 550 cm односно на коти 73.37 мнм. Мерно место за Београд је у Земуну код ресторана „Шаран“. Кота „0“ износи 67,87 мнм

– Ванредна одбрана од поплава за реку Саву се уводи при читању на летви од 600 cm мерно место за Београд је водомерна летва код капетаније

– Ванредна одбрана од поплава за реку Дунав се уводи при читању на летви од 650 цм односно на коти  74.37 мнм мерно место за Београд је у Земуну код ресторана „Шаран“.

“Београдводе” свакодневно добијају од Републичког Хидрометеоролошког завода Србије следеће податке:

1. Преглед количина падавина за сливове река на територији Србије.

2. Дневне хидролошке извештаје са водостаајима и протицајима река на  територији Србије.

3. Стање и изгледе времена и хидролошке ситуације за пет дана унапред.

Унутрашње воде

Хидромелиорациони систем, односно унутрашње воде, је систем каналске мреже главних, примарних, секундарних и осталих канала, црпних станица, устава, пропуста, мостова, бунара и осталих мање важних објеката. Каналска мрежа има главну функцију да прикупи сувишне воде са подручја и да их одведе до места испуштања или пребацивања у  реципијент.  Испуштање воде може бити гравитационо преко устава, када је ниво воде у реципијенту нижи од нивоа воде у каналу, а може и пребацивањем преко црпних станица када за прву варијанту нема могућности. Поред ове функције црпне станице, се у сушном периоду на местима где постоје црпке користе за упумпавање воде из реципијената у подручје. То се ради за потребе наводњавања  пољопривредних површина и снабдевања водом рибњака и другог.

Основна улога овог предузећа је одржавање тог система и по потреби отклањање недостатака, као и реаговање у случају кварова црпних станица, зачепљења пропустa и одбрана од изливања воде из канала.

На територији града Београда постоји 1.783,6 км мелиорационих канала и 33 црпне станице на којима ЈВП “Београдводе” обавља делатност од општег интереса.

На хидромелиорационом систему, односно унутрашњим  водама се на основу одређених услова и критеријума успоставља редовна одбрана од поплава, ванредна одбрана од поплава и ванредно стање.

Градски програм

  Град Београд је за обављање водопривредне делатности основао јавно водопривредно предузеће „Београдводe“ које реализује послове у функцији заштите града од поплава.

На територији града Београда постоји око 200 водотока изразито бујичног карактера, при чему су углавном у питању водотоци другог реда. У складу са наведеним, Програм који реализује ЈВП „Београдводе“ обухвата редовно одржавање утврђених критичних деоница водотока другог реда како би се остварио потребан протицајни профил, као и превентивне мере у одбрани од поплава на потоку Париповац код Жарковачке бране, Каљавом потоку, Грочици, Болечици, Железничкој реци код улива у колектор, Мокролушком потоку код улива у колектор и других. 

Кроз позицију хитних  интервенција обављају се потребне активности на осталим водотоцима (чишћење наноса, кошење, сечење шибља, санација облоге и др.) односно деоницама водотока зависно од утврђеног стања и потреба према налогу инспекције, по пријавама грађана, општина и сл., како би се остварили бољи услови заштите Града од поплава.       

Река Болечица пре и након чишћења: