Историјат и данашњица

Историјат

Првог правног претходника ЈВП “Београдводе” из Београда основала је Влада Републике Србије својим решењем бр. 339 од 30. 07. 1952. године, ради одбране од штетног дејства вода, одредила је подручје и од тада па до данас, више од 55 година делатност овог предузећа је водопривреда, тј. заштита од штетног дејства вода, док су се организовање и назив предузећа мењали у складу са важећим законским прописима од Београдске – Посавске водне заједнице, СОУР–а, ОУР–а и РО за водопривреду “Београд”, а 1989. године РО за водопривреду “Београд” уз сагласност Скупштина општина Лазаревац, Барајево, Лајковац, Уб, Обреновац, Чукарица, Раковица и Савски венац организована је као Јавно предузеће за мелиорације “Београд”, због тога што смо на подручју ових општина обављали делатност у чијем вршењу се остваривао посебан друштвени интерес обављањем мелиорационих и других водопривредних услуга које су незаменљив услов живота и рада грађана и других организација на њиховом подручју. 10. 05. 1999. године ради усклађивања са Законом о водама РС, ЈПМ “Београд” је организовано и уписано у судски регистар Трговинског суда у Београду као Друштвено водопривредно предузеће “Београд–воде”.

Одлуком Скупштине града бр. 3-10/08Ц, објављене у Сл. листу града Београда, бр. 2 од 03. 03. 2008. године, Друштвено водопривредно предузеће “Београд-воде организовано је у Јавно водопривредно предузеће “Београдводе”.

У почетку, од 1920. – 1935. године, активности Посавске водне заједнице у Обреновцу и Београдске водне заједнице обухватале су само подручје Обреновца и заштиту од вода Великог Макиша и Макиша, а оснивањем “Београдске посавске водне заједнице” од 1952. године, подручје се проширује и изграђују се прве црпне станице у Скели, Купинцу, Забрешким ливадама, Вић бари и Макишу.

-Изглед погона једне од првих црпних станица

Почетком шездесетих година почињу значајни радови у водопривреди (пројектовање и извођење) на рекама Колубари са притокама и на реци Сави са притокама од Београда до Прова. До 1962. године, градња је била за данашње време примитивним средствима (ручни ископ земље, превоз коњском запрегом и кордама), а после тога је укључена савремена механизација (булдожери, багери, трајлери за превоз механизације, доставна возила, моторне косачице и др.).

-Ручни ископ земље некада

-Ископ земље данас

Предузеће је почело да се шири, проширује своју територију, опрема се савременим средствима стручном радном снагом све до 1986. године, када је територијално, кадровски и по опремљености механизацијом достигла свој максимум. Од тада због тешке ситуације у земљи смањује се број  механизације и запослених за скоро 50%., после 90.–тих година, и због  формирања нових држава на територији бивше СФРЈ, привредна активност почела да опада и тешке инфлаторне године су се одразиле  и на пословање нашег предузећа.

Данашњица

У наредним годинама у новим привредним условима предузеће је успешније пословало са данас обновљеном механизацијом и стручним кадром, са добрим референцама и лиценцама за извођење радова које поседује “Београдводе” и инжењерски  кадар, што су предуслови за успешно обављање делатности како у водопривреди тако и ван ње.

“Београдводе” су инвестирале у нове машине  које служе за чишћење и одржавање насипа, а у зимским условима су намењене за уклањање и одбацивање снега, нарочито оспособљене за рад на косинама и великим нагибима и до 45 степени.

С обзиром на ресурсе којима располаже предузеће је у могућности да пројектује и изгради системе за заштиту од спољних и унутрашњих вода, системе за одводњавање и наводњавање, регулације водотока, бране, рибњаке и насипе, снабдевање насеља водом и одвођење и пречишћавање употребљених вода, као и друге радове у водопривреди и градђевинарству.