Уклањање биљне вегетације, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката у оквиру редовног одржавања

У складу са закљученим уговорима и преузетим обавезама, ЈВП „Београдводе“ је извршило уклањање биљне вегетације, чишћење и одношење смећа и отпада са више водотокова другог реда и хидромелиорационих објеката на територији града Београда. Финансирање радова се врши из буџета Града Београда и Републике Србије.