Чишћење ретензије на Умци у оквиру редовног одржавања

Према Програму управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама другог реда на територији града Београда у 2020.години, донетог од стране града Београда, ЈВП „Београдводе“ извршило је чишћење решетке на ретензији на Умци у оквиру редовног одржавања.

Ретензија има улогу да прими сву воду из бујичних токова који се уливају у њу, па зато долази до великог запуњавања и замуљивања што се регулише редовним одржавањем излива резензије Умке.