Санација насипа, цевастих пропуста и израда нових уливно – изливних грађевина, Река Сеона, општина Лазаревац

Елементарна непогода изазвана енормним падавинама дана 28.06.2018. године, изазвала је бујичне поплаве на реци Сеони, услед чега је дошло до оштећења насипа и водотока на левој обали реке Сеоне, од km 0+720 до km 0+770, као и на десној обали од km 0+730 до km 0+760. Такође је дошло и до оштећења цевастих пропуста на десној обали на km 0+200 и на левој обали на km 0+350.

Изведени радови

Током 2018. године, ЈВП ʺБеоградводеʺ је извело радове на уклањању биљне вегетације из водотока и насипа (шибља, дрвне масе и пањева).

Током 2019. године, изведени су радови на санацији цевастих пропуста са израдом нових уливно изливних грађевина на њима – од армираног бетона са постављањем нових жабљих поклопаца од тврдог ПХД, Ø 800 mm.

Такође су изведени радови на санирању клизишта, на стационажи од km 0+904,68 до km 0+941,85 и од km 1+258,14 до km 1+280,92, уграђивањем земљаног материјала, набијањем у слојевима, у део настале запремине сталним одроњавањем, положеног слоја геотекстила и осигурано са каменом, постављеним по доњем делу косине насипа и у ножици насипа, да би се спречило даље урушавање насипа на овом потезу.