Почетак изградње метроа

Због почетакa изградње метроа било је неопходно измуљити канале у Макишком пољу.
ЈВП „Београдводе“ и кооперанти су при крају наведеног посла, који финансирају ЈВП „Србијаводе“.
Такође, ради се реконструкција црпне станице „Макиш“, која вишак воде из Макишког поља
пребацује у Саву.