ЈВП “Београдводе” одржало презентацију “Одбрана од поплава – акумулације и ретензије”

Презентација је одржана у Скупштини града Београда, у Старом двору, уз присуство заменика градоначелника Горана Весића, помоћника градоначелника Андреје Младеновића, као и великог броја заинтересованих представника Скупштине града Београда, градске управе града Београда, директора Јавних комуналних предузећа, као и председника и представника, заинтересованих градских општина.

Јавно водопривредно предузеће “Београдводе”, су на овој презентацији, представљали вршилац дужности директора, Дејан Ковачевић, дипл. екон., извршни директор Владимир Баталовић, дипл. грађ. инж., који је и вршио презентацију, као и целокупни менаџмент предузећа.

Циљ презентације је био да се присутни представници градске управе, јавних предузећа и локалне самоуправе упознају, са главним активностима, које ЈВП “Београдводе”, спроводи, на територији града Београда, а у складу са Статутом, тј., да се ово Јавно водопривредно предузеће, брине о наменском коришћењу и одржавању водних објеката за одбрану од поплава, ерозија и бијуца, сходно Оперативним плановима за водотоке I и II реда, о чему је било речи у уводном делу ове презентације.

У наставку су обрађене, веома значајне теме, које су у вези са, стратегијом и плановима ЈВП “Београдводе” и климатским променама, такође су веома исцрпно презентоване теме, које се односе на два слива, која су круцијална у заштити, великог дела Београда, од штетног дејства високих вода – слив Баричке реке и слив Топчидерске реке.

Предочен је концепт уређења предметних сливова са акумулацијама. Предложена је динамика израде документације, а затим се приступило, конструктивној и веома исцрпној размени мишљења, додатним појашњењима и разговорима о потенцијалима ЈВП “Београдводе”.

Презентацију можете погледати на линку: