Гориво- погонска горива за моторна возила обликована у 6 партија – гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ на бензинским станицама, бр. јав.набавке 14/20 партија 2 централизована јавна набавка