Лиценце (набавка обликована у три партије), број јавне набавке ЈНМВД-7/19

  1. Лиценца за софтвер Aquaterra SL.  (пакет стандард)- трајна лиценца –  партија1 
  2. Лиценца за програм Тower8 profesional са модулима за димензионисање бетона и модулом за динамички и сеизмички прорачун (2200 х 118.0300)- трајна лиценца,– партија2
  3. Лиценца за програм NormaBese 4Pro (1000 х 118.0300) – трајна лиценца – партија 3