Грађевински радови у водопривреди – извођење радова на изградњи плочастог пропуста отвора 5 m на ободно-гравитационом каналу ,,Грабовац“ на km 1+430, редни број јавне набавке КР-II-25/19