Транспортне услуге на каналској мрежи и водотоку II реда на територији града Београда, редни број набавке КУ-II-54/18