Транспортне услуге на водотоцима II реда на подручју града Београда, број јавне набавке КР-II-12/18