Радови на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката – снимање евиденционих профила, преглед стања обале и регулационих грађевина са воде на територији града Београда, (према Оперативном плану одбране од поплава за 2018. годину), број јавне набавке КР-II-22/18