Грађевински радови у водопривреди – Хитни радови на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваних елементарним непогодама у мају и јуну 2018. године: Санација насипа и водотока Барајевске реке од km 0+000 до km 8+909, а у складу са конкурсном документацијом, број јавне набавке КР-II-46/18