Делатност предузећа

 Добра организација рада предузећа омогућава остваривање оптималних резултата рада и средстава као основних производних фактора.

Предузеће у оквиру дефинисаних обавеза у складу са важећим законoм обавља:

-послове газдовања водама на територији града Београда,

-одржавање и реконструкцију водопривредних објеката,

-организовање и спровођење одбране од поплава,

-одвођење сувишних вода,

– чишћење и уређење водотока,

– уређивање и одржавање водног земљишта.  

Насип на Ади пре и након крчења биљака и шибља

Функционални послови су један од основних послова хидротехничких стручњака, а они подразумевају стално присуство на терену, праћење појава од интереса за водопривреду, запажање проблема које треба решавати, покретање поступака за решавање истих, као и непосредни контакт са корисницима.

Поред наведених послова, функционални послови подразумевају и припремање подлога за израду и спровођење водопривредних основа, усаглашавање водопривредних са просторним, урбанистичким плановима и пројектима на мелиорационом подручју и са другим мелиорационим подручјима, спровођење програма за осматрање и мерење водостаја и сагледавање промена у водном режиму.

Радови на редовном одржавању водопривредних објеката подразумевају:

-чишћење муља и наноса из корита,

-чишћења облога корита од растиња,

-кошење траве,

-сечење шибља

-одржавање приступних путева,

-уклањање дрвећа,

-уклањање предмета и отпадног материјала,

-поправка мањих оштећења косина обложених каменом или бетоном,

– хемијско третирање облоге,

– израду елабората оштећења регулационих грађевина.

Учествовање у другим активностима предузећа је првенствено у налажењу потребних података и изради документације за одбрану од поплава, изради годишњих планова и програма и Јавним набавкама.